www.skaut.cz facebook instagram blog
O N%C3%81S
Co je skauting
výchovné prvky
%C4%8Dasté otázky
Historie oddílu
Vedení oddílu
Pro%C4%8D Kon-Tiki
DRU%C5%BDINY
AKTUALITY
AKCE < bude
PLÁN %C4%8Dinnosti
CHCIseP%C5%99idat
pro ODDÍL
FOTOgalerie
Pro Ve%C5%99ejnost
KLUBOVNA
KONTAKTY

Výchovné prvky skautinguVýchovné prvky


Úcta k jedinci

Cílem skautské výchovy je přispět k rozvoji mladých lidí, aby rozvíjeli své rozumové, sociální a duchovní schopnosti. Zaměřuje se na jedince, nikoliv na masy! Snaží se o pochopení, že každý člověk je jedinečná bytost, která potřebuje k tomu, aby mohla být vychována, idividuální porozumnění a přístup.

Rodina

Další důležitou a nenahraditelnou roli ve skautingu hraje rodina. Skauting je jen výchovná volnočasová aktivita, která nenahrazuje rodinnou výchovu, nýbrž pomáhá vychovávat a proto je v souladu. Skautská výchova probíhá se souhlasem rodičů.

Týmová spolupráce

Skauting je založen na týmové spolupráci všech jedinců. Skautská výchova probíhá ve skupině (družina (6 - 8 členů), šestka (6 - 8 členů), které vedou mladí lidé, kteří si postupně uvědomují a přijímají odpovědnost za své bližní i za sebe, což je další typický prvek skautské výchovy. V družině se učí navzájem spolupracovat, řešit problémy, vytvářet program...

Výchova různých věkových skupin

Výchova členů probíhá ve skupinách o kterých byla řeč v předchozím odstavci. Dále se tato výchova dělí dle pohlaví a věku. V dnešní době je to ji ale záležitost oddílu (záleží na situaci, místě, podmínkách, n totiž vše jde uskutečnit tak, jak by to přesně mělo být, což ale může být někdy lepší než to zažité starší!).

Kluci (vlčata 6 -11 let; skauti 11 - 16 let ; roveři 16 - 30 let) // holky (světlušky 6 -11 let ; skautky 11 - 16 let; rangers 16 - 30 let. Skautská výchova se začíná rozvíjet iv předškolním věku a do skautingu vstupují i předškoláci (5 - 7, let). Společenství členů 12 a více tvoří oddíl, který může být buď chlapecký, dívčí či koedokovaný (dívky a chlapci dohromady).

Příroda

Příroda je základním a motivačním prvkem skautské výchovy. nabízí nejenom nekonečný prostor pro spoustu her a činností, ale vztah k přírodě, ke krajině, kde žiji tvoří důležitý bod našeho hledání místa na světě. skautská výchova pomáhá učit mladé lidi, aby si přírody vážili, ochraňovali ji a chovali s ek ní šetrně. V přírodě, jako nevirtuální realitě! se učíme řešit problémy a učit se samostatnosti bez vymožeností.

Hra

Hra je dalším motivačním prvkem skautské výchovy, která nám pomáhá rozvíjet rozměry lidského jedince. Bez her se neobejde jediná družinová, oddílová schůzka, výprava a různé jiné aktivity spojené s oddílem.

Dobrovolnost

Skauting je dobrovolné hnutí. Příchod do skautského oddílu pak následně souvisí s přijetím skautských zásad! Není totiž možné vychovávat jedince, který takové hodnoty nechce přijat a neumí se jim podřídit (dle věkové kategorie...).

Praxe

Skautská výchova dává před teorií přednost praxi. Praxe je důležitá a pomáhá si ihned osvojit různé dovednosti. Praxe se ve skautu myslí - dovednosti, které v životě upotřebí (zacházení s mapou, uzly, fotografování, ovládání lodi atd.), utváření kreativního ducha (různé rukodělné a výtvarné práce), řešení problémů a komunikace.

Solidarita

Důležitým prvkem skaut. výchovy je solidárnost. Vychovává k nesobeckému jednání, aktivnímu zájmu o druhé lidi (nejenom kolem sebe, ale i na druhé straně planety). Pomáhá tam, kde je to možné a v jeho silách i přesvědčení.


Zákony Skautů, Vlčat A Světlušek


Skautský zákon:
 • 1.Skaut je pravdomluvný.
 • 2.Skaut je věrný a oddaný.
 • 3.Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 • 4.Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 • 5.Skaut je zdvořilý.
 • 6.Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 • 7.Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 • 8.Skaut je veselé mysli.
 • 9.Skaut je hospodárný.
 • 10.Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.
 • Skautský slib

  Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

  sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním. Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh.

  Skautské heslo:

  Buď připraven!

  Denní příkaz:

  Vykonávat denně alespoň jeden dobrý skutek!


  Zákon světlušek

 • 1.světluška vždycky mluví pravdu
 • 2.světluška je poslušná
 • 3.světluška pomáhá jiným
 • 4.světluška je statečná a veselá
 • 5.světluška je čistotná
 • Slib světlušek

  Slibuji, že se budu snažit hledat pravdu a lásku, být prospěšna své vlasti a zachovávat zákon světlušek.

  Heslo světlušek

  Pamatuj!

  Denní příkaz:

  Buď lepší dnes než včera!


  Zákon vlčat

  Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.

  Slib vlčat

  Slibuji, že se vynasnažím být dobrým synem své vlasti a poslušným vlčetem své smečky a že každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek.

  Heslo vlčat

  Naší snahou nejlepší buď čin.


  Počet návštěvníků:

  Co nás čeká v prosinci

  3.12 jarmark u tvrze
  8.-9.12 Oddílová výprava Brno
  17.12 Cesta pro Betlémské světlo
  17.12 Vánoláš - setkání na středisku, divadelní pohádka
  22.12 Vánoční oddílovka s rodiči
  23.-24.12 Roznos Betlémského světla po městě


  Nábor 2017
  Nábor 2017

  PF 2017

  Jméno:

  Heslo: