V sobotu 11. prosince se od 8 hodiny ranní konal v Komorním sále Reduty v Uherském Hradišti okresní sněm Junáka. Z našeho oddílu se jej zúčastnili dva zástupci - Veverka a Tom.

Po zápisu přítomných účastníků do prezenční listiny následovalo něco málo po půl deváté zahájení sněmu. Aby vše proběhlo tak, jak mělo, muselo se hned na začátku vykonat několik důležitých kroků. Patřila mezi ně volba mandátové komise, ověření usnášeníschopnosti sněmu, schválení jednacího řádu sněmu, volba volební komise a návrhové komise. Následovalo schválení programu sněmu, určení počtu volených členů okresní rady a podání zpráv za minulé období, a to Zprávy o činnosti okresní rady (přednesl bratr Tavi), Zprávy o činnosti výchovných zpravodajů (bratr Olda), Zprávy o hospodaření za minulé období (bratr Fera), Zprávy o revizní činnosti (bratr Maca) a Zprávy o činnosti Kmene dospělých (bratr Lišák). Proběhla krátká diskuse k těmto zprávám a po uzavření kandidátek proběhla volba do okresních orgánů a volba delegátů pro Valný sněm Junáka, který se bude konat v dubnu 2011 v Kolíně.

Následovala dlouho očekávaná předsněmovní diskuse k tématům. Příprava stanovisek těchto témat byla rozdělena mezi jednotlivá střediska a diskuse probíhala ve skupinkách, kdy si každý účastník sněmu vybral téma, které mu bylo blízké. Středisko Psohlavci Uherské Hradiště si připravilo své argumenty k tématu Kroje. Další témata byla z těchto oblastí: Apolitičnost Junáka, Název organizace, Kroj, Logo a znak, Podpora nového programu, Efektivita organizačního uspořádání, Hodnocení kvality, Vhodná či nevhodná modernizace Junáka. Po ukončení diskuse byla sněmem přijata stanoviska k těmto tématům, které budou obhajovat zvolení delegáti na již zmiňovaném Valném sněmu. Sněm byl ukončen kolem jedné hodiny odpolední.